Lưu trữ Danh mục: C

Clorambucil

Tên chung quốc tế: Chlorambucil Mã ATC: L01A A02 Loại thuốc: Thuốc chống ung thư, nhóm alkyl hoá,...

Cefpodoxim

Tên chung quốc tế: Cefpodoxime. Mã ATC: J01D A33. Loại thuốc: Kháng sinh cephalosporin thế hệ 3. Dạng...

Cetirizin

Tên chung quốc tế: Cetirizine hydrochloride. Mã ATC: R06A E07. Loại thuốc: Kháng histamin; đối...

Carbimazol

Tên chung quốc tế: Carbimazole Mã ATC: H03B B01 Loại thuốc: Thuốc kháng giáp, dẫn chất thioimidazol Dạng...

Cefpirom

Tên chung quốc tế: Cefpirome. Mã ATC: J01D A37. Loại thuốc: Kháng sinh cephalosporin thế hệ 4. Dạng...

Cefoperazon

Tên chung quốc tế: Cefoperazone. Mã ATC: J01D A32. Loại thuốc: Kháng sinh cephalosporin thế hệ 3. Dạng...

Cefixim

Tên chung quốc tế: Cefixime Mã ATC: J01D A23 Loại thuốc: Kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 Dạng...

Cefaclor

Tên chung quốc tế: Cefaclor. Mã ATC: J01D A08. Loại thuốc: Kháng sinh uống, nhóm cephalosporin thế hệ...

Cefalexin

Tên chung quốc tế: Cefalexin. Mã ATC: J01D A01. Loại thuốc: Thuốc kháng sinh uống, nhóm cephalosporin thế...

Carboplatin

Tên chung quốc tế: Carboplatin Mã ATC: L01X A02 Loại thuốc: Thuốc chống ung thư, hợp chất có...

Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0973693967